į pradžią turinys susisiekite  
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

 TARYBOS PIRMININKĖ

 • Violeta Ribakovienė, mokytoja

SEKRETORĖ

 • Birutė Adomaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

 TARYBOS NARIAI:

 • Jolita Eirošienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Aušra Juodienė, sargė, bendruomenės atstovė;
 • Ingrida Giraitienė, tėvų atstovė;
 • Stefanas Zdanovičius, tėvų atstovas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS:

 • Telkia ugdytinių tėvus(globėjus, rūpintojus) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti;

 • Numato įstaigos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, įstaigos įsivertinimo ataskaitas, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

 • Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partijų bendradarbiavimą;

 • Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;

 • Vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą;

 • Teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo;

 • Inicijuoja rėmėjų, nebiudžetinių lėšų paieškas, kaupimą, nustato jų panaudojimo prioritetus.

 


MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Kristina Klinkevičienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Rita Dainelienė

 • Diana Barškaitienė

 


METODINĖ TARYBA:

 • Rita Dainelienė – metodinio būrelio pirmininkė;

 • Kristina Klinkevičienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Aušra Patašienė

 


ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkas - Kristina Klinkevičienė

Nariai: Birutė Adomaitienė,

           Ilona Paulauskienė,

           Jolita Eirošienė.


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

  Pirmininkas – Birutė Adomaitienė

  Nariai:  Ilona Paulauskienė,

             Karolina Sebekinaitė.

 


 

SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO DARBO GRUPĖ

 

 • Koordinatorė – Lina Jonikė

 • Nariai:

  • Birutė Adomaitienė

  • Ilona Paulauskienė

  • Aušra Patašienė

  • Karolina Sebekinaitė

 

LOPŠELIO – DARŽELIO DARBO GRUPĖ

 • Birutė Adomaitienė
 • Virginija Adamonienė
 • Antanina Rockina

 


VADOVAI

DIREKTORĖ Kristina Klinkevičienė, III-ia vadybinė kategorija;
   
Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Adomaitienė, III-ia vadybinė kategorija;

 

 


DARBUOTOJAI

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Klinkevičienė Kristina

Direktorė

2.

Adomaitienė Birutė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Rockina Antanina

Mokytoja

4.

Eirošienė Jolita

Mokytoja

5.

Ribakovienė Violeta

Mokytoja

6.

Sebekinaitė Karolina

Mokytoja

7.

Adamonienė Virginija

Mokytoja

8.

Patašienė Aušra

Mokytoja

9.

Kristutienė Rimutė

Mokytoja

10.

Dainelienė Rita

Mokytoja

11.

Barškaitienė Diana

Mokytoja

12.

Paulauskienė Ilona

Logopedė

13.

Voicechovskytė Indrė

Dietistė

14.

Ažukienė Eglė

Meninio ugdymo pedagogas