į pradžią turinys susisiekite  
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

 TARYBOS PIRMININKĖ

 • Violeta Ribakovienė, mokytoja

SEKRETORĖ

 • Birutė Adomaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

 TARYBOS NARIAI

 • Jolita Eirošienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Rita Dainelienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Aušra Sabulienė, tėvų atstovė;
 • Kristina Kunigonytė, tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS

 • Telkia ugdytinių tėvus(globėjus, rūpintojus) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti;

 • Numato įstaigos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, įstaigos įsivertinimo ataskaitas, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

 • Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partijų bendradarbiavimą;

 • Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;

 • Vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą;

 • Teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo;

 • Inicijuoja rėmėjų, nebiudžetinių lėšų paieškas, kaupimą, nustato jų panaudojimo prioritetus.

 


MOKYTOJŲ TARYBA

 • Airina Juškienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Rita Dainelienė

 • Aušra Patašienė

 • Eglė Ažukienė

 • Jolita Eirošienė

 • Rimutė Kristutienė

 • Karolina Žukauskaitė

 • Žaneta Kelertienė

 • Karolina Sebekinaitė

 • Violeta Ribakovienė

 • Ilona Paulauskienė


METODINĖ TARYBA

 • Rita Dainelienė – metodinio būrelio pirmininkė;

 • Airina Juškienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Aušra Patašienė

 


ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė - Airina Juškienė

Nariai: Birutė Adomaitienė, lopšelio-darželio tarybos atstovė,

            Rita Dainelienė, pedagogų atstovė,

            Edita Januškevičienė, tėvų atstovė,

            Asta Simanauskienė, steigėjo atstovė.


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 Pirmininkė - Birutė Adomaitienė

 Nariai: Ilona Paulauskienė,

            Karolina Sebekinaitė.

 


 

SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO DARBO GRUPĖ

 

 • Koordinatorė – Lina Jonikė

 • Nariai:

  • Birutė Adomaitienė

  • Ilona Paulauskienė

  • Aušra Patašienė

  • Karolina Sebekinaitė

 


VADOVAI

 DIREKTORĖ  Airina Juškienė
   
Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Adomaitienė

 

 


DARBUOTOJAI

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Juškienė Airina

Direktorė

2.

Adomaitienė Birutė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Dainelienė Rita Mokytoja

4.

Eirošienė Jolita

Mokytoja

5.

Ribakovienė Violeta

Mokytoja

6.

Sebekinaitė Karolina

Mokytoja

7.

Kelertienė Žaneta

Mokytoja

8.

Patašienė Aušra

Mokytoja

9.

Kristutienė Rimutė

Mokytoja

10. Žukauskaitė Karolina Mokytoja

11.

Ažukienė Eglė

Mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

12.

Paulauskienė Ilona

Logopedė

13.

Danielė Irma

Dietistė