į pradžią turinys susisiekite  
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 

 TARYBOS PIRMININKĖ

 • Violeta Ribakovienė, mokytoja

SEKRETORĖ

 • Birutė Adomaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

 TARYBOS NARIAI:

 • Jolita Eirošienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Rita Dainelienė, mokytoja, bendruomenės atstovė;
 • Aušra Sabulienė, tėvų atstovė;
 • Kristina Kunigonytė, tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS:

 • Telkia ugdytinių tėvus(globėjus, rūpintojus) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti;

 • Numato įstaigos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja veiklos programą, nuostatus, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, įstaigos įsivertinimo ataskaitas, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

 • Inicijuoja lopšelio-darželio, šeimos ir kitų socialinių partijų bendradarbiavimą;

 • Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą;

 • Vykdo ūkinės-finansinės veiklos priežiūrą;

 • Teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo;

 • Inicijuoja rėmėjų, nebiudžetinių lėšų paieškas, kaupimą, nustato jų panaudojimo prioritetus.

 


MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Solveiga Žagarinskienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Rita Dainelienė

 • Rimutė Kristutienė

 


METODINĖ TARYBA:

 • Rita Dainelienė – metodinio būrelio pirmininkė;

 • Solveiga Žagarinskienė

 • Birutė Adomaitienė

 • Aušra Patašienė

 


ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkas - Solveiga Žagarinskienė

Nariai: Birutė Adomaitienė,

           Rita Dainelienė,

           Jolita Eirošienė.


 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

  Pirmininkas – Birutė Adomaitienė

  Nariai:  Ilona Paulauskienė,

             Karolina Sebekinaitė.

 


 

SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO DARBO GRUPĖ

 

 • Koordinatorė – Lina Jonikė

 • Nariai:

  • Birutė Adomaitienė

  • Ilona Paulauskienė

  • Aušra Patašienė

  • Karolina Sebekinaitė

 

LOPŠELIO – DARŽELIO DARBO GRUPĖ

 • Birutė Adomaitienė
 • Aldona Mikalauskienė

 


VADOVAI

L. e. p. DIREKTORĖ  Solveiga Žagarinskienė
   
Direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Adomaitienė, III-ia vadybinė kategorija;

 

 


DARBUOTOJAI

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Žagarinskienė Solveiga

L.e.p. direktorė

2.

Adomaitienė Birutė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Dainelienė Rita Mokytoja

4.

Eirošienė Jolita

Mokytoja

5.

Ribakovienė Violeta

Mokytoja

6.

Sebekinaitė Karolina

Mokytoja

7.

Kelertienė Žaneta

Mokytoja

8.

Patašienė Aušra

Mokytoja

9.

Kristutienė Rimutė

Mokytoja

10. Žukauskaitė Karolina Mokytoja

11.

Ažukienė Eglė

Mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

12.

Paulauskienė Ilona

Logopedė

13.

Danielė Irma

Dietistė